سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ


Pizza Scissors

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


BikePack

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


Secret Drawer

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


Glass Holder

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net


Traffic Signal with Hour glass timer

گروه اینترنتی پرشیـن استار | www.Persian-Star.org


Solar Charging while Parking

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


No more Blind Spots (rear view mirror)

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


Wearable wireless mouse

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


Semi Automatic fruit peeler

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


Hoodie BackPack

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


Independent Kids

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net


Hidden Power Outlet

گروه اینترنتی پرشیـن استـار | www.Persian-Star.org


Unique umbrella design

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


Ruler with holes for precision

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


Eco friendly Toilet

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


Mobile Charging made easy

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


Solar rocking chair

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


Digitally precise protractor

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


You can find the keyhole even when drunk

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


Enjoy

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net


Smart Jeans for smart phone users

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


For smart parents

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


Bicycle Parking

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


Digital Measuring Cup

گروه اینترنتـی پرشین استار | www.Persian-Star.org


Built-in Wall extension cord

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net


Scale Out Architecture

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


Multi Tasking

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


iPhone Lens

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


On-Demand Cup Holder

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


Spoke-less bicycle

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


Compact Boots

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


Inheritence

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


Digital Ink for Tablets

گروه اینترنتی پرشیـن استـار | www.Persian-Star.net


Solar Charges + Window Stickies

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


Salt Water Powered Clock

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


Hand Powered Shredder

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


Knives Set

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


Wifi Digital Pen

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


Rubik"s cube for the blind

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


Zipper Ear Phones

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


cool cup

گروه اینترنتی پرشیـن استار | www.Persian-Star.org


Self Locking Bike

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net


Calender Ring

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


Table Tennis Door

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


Solar Powered Camping Tent

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


جهـت دانـلود تـمام تصاویـر ایـن ایمیـل، اینـجـا کلیـک کنیـد
تاریخ : چهارشنبه 92/9/20 | 12:22 عصر | نویسنده : الی | نظر